Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Przyrody "Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce"

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

Uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Dla rezerwatu sporządzany jest plan ochrony w którym określone są cele i zadania ochronne. Obszar rezerwatu przyrody w zależności od potrzeb ochronnych może byc objęty ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1970 r. został utworzony rezerwat przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" obejmujący rzekę Pasłękę wraz z przyległymi gruntami o szerokości 100 m na gruntach państwa i 10 m na gruntach prywatnych. "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" jest rezerwatem faunistycznym mającym na celu zachowanie stanowisk bobra.  Pasłęka jest drugą co do wielkości rzeką Mazur o długość 211 km. Źródła znajdują się w okolicy wsi Gryźliny (na północ od Olsztynka), na wysokości 157 m n.p.m. Pasłęka w górnym biegu przepływa przez jeziora: Pasłęk, Wymój, Sarąg, Łęguty oraz Isąg. Dalej płynie przez równiny do Braniewa a następnie uchodzi do Zalewu Wiślanego koło Nowej Pasłęki. Rzeka wyznacza granicę pomiędzy Warmią i Mazurami.


Rezerwat Przyrody „Rzeka Drwęca”.

Rzeka Drwęca jest rezerwatem ichtiologicznym utworzonym w 1961 r., którego celem jest ochrona środowiska wodnego bytujących w nim: minoga rzecznego i innych ryb takich jak łosoś bałtycki, troć wędrowna, certa, jesiotr bałtycki. Obszar rezerwatu pokrywa się z obszarem siedliskowym NATURA 2000 „Dolina Drwęcy", gdzie chroniony jest szereg siedlisk w dolinie rzeki.