Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin miejsc turystyczno-edukacyjnych

 1. Każda osoba korzystająca z miejsca i obiektu turystycznego lub edukacyjnego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Każde miejsce i obiekt, tj. ścieżka przyrodniczo-leśna, wiata, leśna siłownia, izba edukacyjna, wieża widokowa, miejsce historyczne, miejsce postoju pojazdów, Zielona Klasa oraz inne miejsca lub obiekty turystyczno-edukacyjne, udostępnione są we wszystkie dni w roku od świtu do zmroku, nieodpłatnie w celach edukacyjnych i rekreacyjnych. Na terenie izby edukacyjnej przebywanie dozwolone jest tylko z pracownikiem Nadleśnictwa Jagiełek.
 3. Osoby korzystające z miejsc i obiektów turystyczno-edukacyjnych zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów wynikających z ustawy o lasach oraz kodeksu cywilnego.  
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub/i innych środków odurzających.
 5. Osobom przebywającym w miejscach i obiektach turystyczno-edukacyjnych zabrania się spożywania alkoholu lub/i środków odurzających, zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
 6. Każdy dorosły użytkownik korzysta z miejsc i obiektów turystyczno-edukacyjnych na własną odpowiedzialność, a dzieci korzystają na odpowiedzialność opiekuna. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność ponosi kierownik (opiekun) grupy. Zabrania się korzystania
  z tych miejsc osobom niepełnoletnim bez nadzoru opiekuna.
 7. Użytkownicy wszystkich miejsc i obiektów turystyczno-edukacyjnych zobowiązani są do utrzymywania ładu i porządku w trakcie korzystania oraz pozostawienia porządku.  
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z miejsc i obiektów turystyczno-edukacyjnych należy każdorazowo sprawdzić ich stan pod względem bezpieczeństwa. W przypadku spostrzeżenia uszkodzeń stwarzających zagrożenie użytkownik ma obowiązek oddalić się na bezpieczną odległość i powiadomić Nadleśnictwo Jagiełek o zaistniałym fakcie.
 9. Zabrania się rozpalania ognisk w miejscach niewyznaczonych lub bez zgody nadleśnictwa oraz używania otwartego ognia w lesie lub w odległości do 100 m od granicy lasu.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 11. Nadleśnictwo Jagiełek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania z miejsc i obiektów turystyczno-edukacyjnych.
 12. Nadleśnictwo Jagiełek nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przedmioty.
 13. Na terenie miejsc i obiektów turystyczno-edukacyjnych organizacja imprez dozwolona jest tylko za zgodą Nadleśniczego Nadleśnictwa Jagiełek.
 14. Zabrania się pozostawiania śmieci.
 15. Osoby korzystające z miejsc i obiektów turystyczno-edukacyjnych zobowiązane są
  do podporzadkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Jagiełek.

 

ZOSTAW TO MIEJSCE W TAKIM STANIE

W JAKIM CHCIAŁBYŚ JE ZASTAĆ JUTRO