Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Jagiełek ramach prowadzonej działalności bierze udział w różnych projektach i programach dzięki którym pozyskuje środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych takich jak mała retencja, modernizacja dróg leśnych czy budowa wieży widokowej.

 

Nadleśnictwo Jagiełek w latach 2010 - 2013 uczestniczyło w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich", w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". Projekt obejmował modernizację pięciu dróg leśnych
o łącznej długości 12,5 km zlokalizowanych na terenie czterech leśnictw. Na przełomie 2006/2007 roku w lasach Nadleśnictwa Jagiełek wystąpiły duże szkody spowodowane opadami mokrego śniegu i okiścią, konieczność szybkiego uprzątnięcia skutków śniegołomów doprowadziła do pogorszenia stanu gruntowych dróg leśnych. Możliwość udziału Nadleśnictwa w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską pozwoliła zmodernizować część dróg podnosząc ich jakość, jednocześnie zostały one wykonane w taki sposób aby wzmocnić system ochrony przeciwpożarowej lasu.

 

Nadleśnictwo Jagiełek w latach 2011 - 2012 uczestniczyło w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych
na terenach nizinnych", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmował wykonanie 33 obiektów wodno-melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa, były to między innymi przetamowania, progi bystrotoki, groble oraz oczka wodne, których zadaniem jest zatrzymanie na terenach leśnych nadmiaru wód opadowych, spowolnienie obiegu wody w zlewni oraz utrzymanie i powstanie ostoi flory i fauny wodno błotnej.

 

Wieża widokowa

W roku 2009 Nadleśnictwo zrealizowało zadanie pod nazwą „Budowa wieży widokowej
w dolinie rzeki Drwęcy", które było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmował wykonanie wieży w leśnictwie Potok na szlaku turystycznym prowadzącym po skarpie doliny rzeki Drwęcy, skąd rozciąga się widok na różnorodną faunę i florę. Wieża stanowi ważny punkt uzupełniający infrastrukturę turystyczną Nadleśnictwa, który pozwala społeczeństwu obserwować przyrodę obszaru siedliskowego Natura 2000 „Dolina Drwęcy", na terenie którego stwierdzono obecność ptaków o znaczeniu naturowym takich jak: zimorodek, orlik krzykliwy, błotniak stawowy i inne.