Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Jagiełek

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy, który realizuje zadania wynikające z ustawy o lasach oraz statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio:

- Zastępca Nadleśniczego - odpowiedzialny za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie. Z-ca nadleśniczego sprawuje nadzór nad wszystkimi leśnictwami, Szkółką Leśną oraz Działem Technicznym. Prowadzi sprzedaż drewna firmom oraz klientom indywidualnym,

- Główny Księgowy - sprawuje nadzór nad Działem finansowo - księgowym oraz odpowiada za zgodne z ustawą prowadzenie rachunkowości Nadleśnictwa,

- Inżynier Nadzoru - wykonuje kontrolę wewnętrzną działalności gospodarczej leśnictw, zabezpieczenie mienia i zasobów leśnych, prawidłowość wykonywania zadań i czynności gospodarczych, stan zabezpieczenia p.poż. obszarów leśnych i osad, stan sanitarny lasu, zabezpieczenie obiektów ochrony przyrody i dokonuje analiz z zakresu działania,

- Specjalista ds. kadrowych, zajmuje się całokształtem spraw kadrowych i obsługi socjalnej pracowników, emerytów i rencistów. Prowadzi również sekretariat nadleśnictwa,

- Komendant Straży Leśnej - zajmuje się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz zadań w zakresie ochrony mienia.

Pozostali pracownicy zatrudnieni w biurze Nadleśnictwa w ramach działów pracy podlegają bezpośrednio osobom kierującym tymi działami.

Strukturę organizacyjną Nadleśnictwa Jagiełek stanowią:

  • biuro Nadleśnictwa,
  • leśnictwa, w tym leśnictwo szkółkarskie
  • posterunek straży leśnej

W skład biura wchodzą:

Działy:

Gospodarki Leśnej, kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego, zajmuje się gospodarką leśną, przetwarzaniem wszystkich zdarzeń odbywających się w leśnictwach: tworzy wnioski gospodarcze, które wyznaczają zadania z dziedziny pozyskania i sprzedaży drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, stanu posiadania, łowiectwa i ochrony p.poż.; nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa; ochroną przyrody rejestracją tych zadań i tworzeniem sprawozdań do jednostek nadrzędnych i odpowiednich urzędów.

Finansowo-księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych, rozliczaniem z urzędami podatkowymi, ZUS, bankami; prowadzeniem analiz wierzytelności i należności;

Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez Sekretarza Nadleśnictwa. zajmuje się gospodarką lokalową i magazynową, inwestycjami, remontami, zaopatrzeniem, transportem, drogami, melioracją, naliczaniem czynszów, dzierżawami gruntów, udostępnianiem gruntów leśnych, sprzedażą mieszkań. Prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Prowadzi sprawy związane z BHP.

Leśnictwem kieruje bezpośrednio leśniczy. Do pomocy leśniczemu przydzielony jest podleśniczy.

Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem i odpowiada za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie. Wykonuje wszystkie zadania związane z pozyskaniem drewna hodowlą i ochroną lasu, zwalczaniem szkodnictwa leśnego wykorzystując uprawnienia określone w ustawie o lasach oraz wyznaczone mu czynności w zakresie sprawowanego nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Leśniczy ds. szkółkarstwa prowadzi gospodarkę szkółkarską, nasiennictwo i selekcję oraz edukację ekologiczną.

Posterunkiem Straży Leśnej kieruje Starszy strażnik leśny – komendant straży leśnej. Komendant jest przełożonym strażnika leśnego wchodzącego wraz z nim w skład posterunku.

Posterunek wykonuje zadania związane z: prowadzeniem spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.