Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest zachowanie powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy.

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków zostały wyznaczone w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracania zniszczonych biotopów oraz tworzenia biotopów.

Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510), oraz ich naturalne siedliska.

Na terenie Nadleśnictwa Jagiełek zanjduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB280002 "Dolina Pasłęki"

 

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk zostały wyznaczone w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Typy siedlisk przyrodniczych które wymagają ochrony w formie wyznaczania obszarów NATURA 2000 ze wskazaniem typów siedlisk  przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym są określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Gatunki zwierząt które wymagają ochrony w formie wyznaczania obszarów NATURA 2000 ze wskazaniem gatunków o znaczeniu priorytetowym są określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Na terenie Nadlesnictwa Jagiełek znajdują się Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk:
PLH 280006 "Rzeka Pasłęka"
PLH 280001 "Dolina Drwęcy"