Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Jagiełek znajdują się:

OCHK Dolina Pasłęki ok. 6134 ha

OCHK Lasy Taborskie ok. 2 889 ha

OCHK Dolina Górnej Drwęcy ok. 1 520 ha