Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa stanowią ok. 17 proc. wszystkich lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.
Nadleśnictwo Jagiełek, w ramach porozumień zawartych ze Starostwami w Olsztynie i Ostródzie, sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu Państwa w gminach: Olsztynek, Stawiguda, Ostróda oraz Grunwald.
 
Powierzchnia lasów nadzorowanych w Nadleśnictwie Jagiełek wynosi 571,82 ha.