Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Na terenie Nadleśnictwa Jagiełek występuje sześć Kół Łowieckich: Orzeł, Leśnik, Tułacz, Jeleń, Drwęca i Grunwald. Myśliwi wspólnie z leśnikami prowadzą gospodarkę łowiecką, która polega m.in. na odpowiednim gospodarowaniu populacjami zwierząt łownych oraz ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny.

Fauna leśna Nadleśnictwa Jagiełek jest bardzo bogata. Oprócz dużej ilości zwierzyny grubej takiej jak łosie, jelenie, sarny i dziki, występuje tu także szereg zwierzyny drobnej i ptactwa. Z gatunków chronionych spotkać można wydrę, bobra oraz wilka.

 

Komunikat w sprawie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych:

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny właściciel lub posiadacz gruntu składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Właścicielowi lub posiadaczowi gruntu rolnego, na którym wystąpiła szkoda przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od momentu podpisania protokołu szacowania szkody. Odwołanie proszę składać osobiście, pisemnie w sekretariacie nadleśnictwa lub listownie pod adresem: ul. Park 1, 11-015 Olsztynek.