Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Zestawienie powierzchni lasów Nadleśnictwa Jagiełek o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) wyznaczonych zgodnie z Kryteriami wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych

Do lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF zaliczono:

  • lasy w rezerwatach (kategoria 1.1.a)  - 334,37 ha  mapa
  • lasy będące ostojami zagrożonych i ginących gatunków (kategoria 1.2)  - 320,42 ha
  • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie (kategoria 2) 2821,36  -  ha  mapa
  • obszary obejmujące skrajnie rzadkie i ginące lub zagrożone ekosystemy (kategoria 3.1)  - 15,74 ha
  • obszary obejmujące skrajnie rzadkie i ginące lub zagrożone ekosystemy w skali Europy (kategoria 3.2)  - 21,15 ha
  • lasy wodochronne (kategoria 4.1)  - 428,77 ha  mapa
  • lasy glebochronne (kategoria 4.2)  - 565,79 ha  mapa
  • lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (kategoria 6)  - 1,84 ha  mapa