Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Jagiełek znajduje ponad 11 tyś ha lasów. Głównie są to lasy iglaste o znakomitym mikroklimacie, zasobne w grzyby i jagody oraz bogate w zwierzynę leśną.

Obszar Nadleśnictwa Jagiełek jest fragmentem terenu, na którym w dawnych czasach rozciągała się olbrzymia puszcza pierwotna, na całej południowej i środkowej części Warmii i Mazur i nosiła nazwę Puszczy Ostródzkiej lub Kniei Taborskiej. Średnia lesistość Nadleśnictwa Jagiełek wynosi 54,8%. Największa lesistość występuje w gminach Stawiguda (66,3%) Olsztynek (60,1%) i Gietrzwałd (54,5%), najmniejsza zaś w gminie Ostróda (27,6%) oraz Grunwald (24,9%).

Powierzchnia całkowita Nadleśnictwa wynosi obecnie 11856,82 ha. Grunty leśne zajmują 11482,13 ha. Nadleśnictwo Jagiełek sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi na powierzchni 530,13 ha. 

Nadleśnictwo Jagiełek wykazuje bardzo urozmaicony charakter właściwy terenom morenowym. Wzniesienia nad poziom morza wahają się w granicach 98-172 m.

Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowano ok. 57 ha nieużytków (głównie bagien), ok. 151 ha siedlisk wilgotnych i ok. 840 ha siedlisk bagiennych.

Materiał geologiczny w części północnej i zachodniej stanowią głównie piaski i gliny zwałowe, a w części południowej i wschodniej piaski i żwiry akumulacji wodnolodowcowej. Dominującymi typami gleb są gleby rdzawe właściwe i bielicowane oraz gleby brunatne właściwe, kwaśne, wyługowane i bielicowane. W dolinach rzek spotyka się czarne ziemie zdegradowane, a także gleby torfowe. Występujące typy gleb określają strukturę siedlisk - dominującym siedliskiem jest BMśw 40%, Bśw 27%, LMśw 23%.

Warunki glebowe i klimatyczne sprawiają, że panującym gatunkiem jest sosna – 88%. Sosna posiada na tym terenie bardzo dobre warunki wzrostu i rozwoju. Pozostałe gatunki mają bardzo niewielki udział w ogólnej powierzchni Nadleśnictwa: olsza 4,9%, brzoza 3,8%, świerk 1,1%, buk 1,0%, dąb 0,8%, modrzew 0,3%, grab 0,15%, lipa 0,04%.