Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Jagiełek

Według przekazu Jana Długosza po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, król Władysław Jagiełło odpoczywał w okolicy Olsztynka. Od tego czasu miejsce to nosi nazwę Jagiełek i od niego wzięła się nazwa Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Jagiełek powstało 01.03.1992 roku. Do tego momentu większość obecnych terenów Nadleśnictwa wchodziła w skład Nadleśnictwa Stare Jabłonki. W dawnych czasach obszar ten stanowił fragment olbrzymiej puszczy pierwotnej noszącej nazwę Puszczy Ostródzkiej lub Kniei Taborskiej. Na zmniejszenie lesistości regionu znaczny wpływ wywarło rozwijające się od XIV wieku osadnictwo. Zmianie uległ również ogólny obraz lasu, prowadzona od końca XVIII wieku planowa gospodarka leśna doprowadziła do znacznych zmian w składzie gatunkowym i strukturze lasów pierwotnych. Systematycznie malał udział lasów liściastych, a miejsce lasów mieszanych zajmowały monokultury sosnowe. Na podstawie obecnego stanu lasu można wnioskować, że zasady prowadzenia gospodarki leśnej w okresie przedwojennym były zbliżone do dzisiejszych. W lasach państwowych i majątkowych większej własności w drzewostanach sosnowych, dębowych i bukowych prawdopodobnie stosowano wysokie wieki rębności, w granicach 120 – 140 lat i więcej. Odnowienia wykonywano sztucznie, przeważnie przez sadzenie. W lasach prywatnych drobnej własności gospodarka leśna stała na niższym poziomie, a wieki rębności wynosiły ok. 60 – 80 lat. W drzewostanach z udziałem buka stosowano rębnie pozwalające na uzyskanie odnowienia naturalnego. Błędem gospodarki leśnej tego okresu było wprowadzanie niewystarczającej ilości domieszek liściastych zwłaszcza na żyźniejszych siedliskach. W „lasach chłopskich” spora część drzewostanów powstała etapami, w drodze sukcesji naturalnej w miarę powstawania niekorzystnych warunków do uprawiania roli po roku 1900 oraz w ostatnich latach II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu.

Pierwszy plan urządzeniowy dotyczący obecnego Nadleśnictwa Jagiełek powstał w 1973 roku. Nadleśnictwo Jagiełek było wówczas obrębem leśnym Nadleśnictwa Stare Jabłonki. Powierzchnia obrębu Jagiełek wynosiła wówczas 7922 ha. Po różnego rodzaju zmianach i reorganizacji w 1992 roku powstało nadleśnictwo Jagiełek w obecnych granicach. Dla Nadleśnictwa Jagiełek sporządzono dotychczas trzy plany urządzeniowe. Pierwszy obowiązywał niecałe cztery lata (1.06.1992 – 31.12.1995), drugi sporządzony był na okres od 1.01.1996 – 31.12.2005 roku, trzeci od 1.01.2006 – 31.12.2015 roku. Obecnie plan urządzenia lasu będzie obowiązywał od 1.01.2016 do 31 12.2025 r.

Z uwagi na przewagę udziału siedlisk borowych (często porolnych) oraz dużego udziału drzewostanów z panującą sosną Nadleśnictwo Jagiełek cechuje niska odporność biologiczna na czynniki biotyczne. W ostatnim dziesięcioleciu wystąpiły dotkliwe szkody spowodowane silnymi opadami śniegu i huraganowymi wiatrami, co znalazło odzwierciedlenie w Decyzji Ministra Środowiska z dn. 08.08.2014 roku o aneksie do planu u.l. dla Nadleśnictwa Jagiełek.

W omawianym okresie zarejestrowano 10 małych pożarów, ugaszonych w zarodku, które nie spowodowały większych szkód gospodarczych.

W chwili obecnej stan sanitarny lasu wskutek zdecydowanych działań służby leśnej utrzymuje się na zadawalającym poziomie.