Asset Publisher Asset Publisher

"Sprzątanie biurowca Nadleśnictwa Jagiełek w roku 2020"

Nadleśnictwo Jagiełek publikuje ponownie zapytanie ofertowe na:

„Sprzątanie biurowca Nadleśnictwa Jagiełek w roku 2020”

Wszelkie szczegóły w załącznikach poniżej.


"Sprzątanie biurowca Nadleśnictwa Jagiełek w roku 2020"

Nadleśnictwo Jagiełek publikuje postępowanie na:

„Sprzątanie biurowca Nadleśnictwa Jagiełek w roku 2020”

Wszelkie szczegóły w załącznikach poniżej.


Zarządzenie w sprawie korzystania z dróg leśnych

Szczegółowe informacje w zarządzeniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Jagiełek w sprawie korzystania z dróg leśnych.


Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia dróg leśnych do jazdy konnej. Projekt mapy z wyznaczonymi drogami leśnymi do jazdy konnej stanowi załącznik nr 1.

Na mapie zaznaczono kolorem czarnym drogi leśne w zarządzie Nadleśnictwa Jagiełek, które zostały wyznaczone do jazdy konnej i podlegają konsultacjom.

Na mapie kolorem pomarańczowym zaznaczono dojazd do wyznaczonych dróg leśnych drogami publicznymi. Nadleśnictwo Jagiełek nie odpowiada za jazdę konną tymi drogami (uzgodnień należy dokonać z właścicielem/zarządcą drogi).

Wszystkie uwagi proszę kierować w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Jagiełek, ul. Park 1, 11-015 Olsztynek, bądź mailowo: jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Przetarg "Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej zawiadomienie z wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informację z otwracia ofert.

 

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza IV przetarg nieograniczony na

"Budowę samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Szczegóły w załącznikach poniżej.


Ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż używanego samochodu Suzuki Grand Vitara. Szczegóły w załączniku.

 

Informacja z wyboru oferty w załączniku.


"Wykonanie projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Jagiełek" - dokumenty do pobrania

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej dokumenty, w oparciu o które należy sporządzić "Wykonanie projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Jagiełek" do pobrania dla oferentów.

 


Przetarg "Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty" - unieważnienie postępowania

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informację o unieważnieniu postępowania.

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informację z otwarcia ofert.

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg na

"Budowę samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Szczegóły w załącznikach poniżej.

 


Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty-unieważnienie postępowania

Nadleśnictwo Jagiełek umieszcza poniżej informacje o unieważnieniu postępowania.

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informacje z otwarcia ofert.

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej odpowiedź na zapytanie do przetargu oraz odpowiednie załączniki.

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg nieograniczony na

"Budowę samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Szczegóły w załącznikach poniżej.


Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki grodzenia w Leśnictwie Macierzanka.

Szczegóły w załączeniu.

 

Resources to get


Przetarg "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020"

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020". Termin składania ofert do 19.11.2018 r.

UWAGA

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020".

Szczegóły w załączonym piśmie. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że na tablicy ogłoszeń w biurze nadleśnictwa znajduje się ogłoszenie dotyczące świadczeń z ZFŚS.


Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że na tablicy ogłoszeń w biurze nadleśnictwa znajduje się ogłoszenie dotyczące świadczeń z ZFŚS.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bierzące utrzymanie dróg leśnych w 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

W załączeniu znajduje się informacja z otwarcia ofert na bierzące utrzymanie dróg leśnych w 2018 r.

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadlesnictwa zostało wywieszone w dniu 10.09.2018 r. ogłoszenie dotyczące proponowanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Termin składania wniosków upływa 28.09.2018 r.


Przetarg na bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jagiełek

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg na bieżące utrzymanie dróg leśnych w 2018 roku. Termin składania ofert 13.09.2018 r.

Komunikat

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że w terminie 03.08.2018 r. - 14.08.2018 r. działy: sprzedaż drewna i marketing; dział zagospodarowania lasu; dział księgowości; kasa; dział administracji, będą pracowały w godz. 6:00 - 14:00.

Sekretariat nadleśnictwa będzie czynny w godz. 6:00 - 15:00.

 


Uwaga - ASF

ASF – Afrykański Pomór Świń (ang. african swine fiber) to zakaźna choroba wirusowa, świń dzików i świniodzików. Śmiertelność tych zwierząt po zakażeniu sięga nawet 100%.

ASF stanowi głównie zagrożenie dla trzody chlewnej gospodarstw oraz populacji dzików. Pierwsze przypadki ASF pojawiły się w Polsce w roku 2014.

Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na tę chorobę i nie mogą się nią zarazić!

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?

  1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
  2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
  3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii (dane teledresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są TUTAJ) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
  4. Należy pamiętać, że osoba, która:
    • miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
    • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Strona informacyjna o ASF Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

 

Najczęściej zadawane pytania o ASF wraz z odpowiedziami:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf---najczesciej-zadawane-pytania-faq

 

Strona informacyjna o ASF Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie:

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/afrykanski-pomor-swin

 

Mapa obszarów Polski dotkniętych ASF:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


Ogłoszenie

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
informuję Osoby, które udostępniły swoje dane osobowe dla Nadleśnictwa Jagiełek, o tym  że:

1.  Zarządzającym udostępnionymi informacjami - Administratorem Danych Osobowych jest
     Nadleśnictwo Jagiełek, 
z siedzibą w miejscowości 11-015 Olsztynek, Park 1,
     
telefon numer 89 519 11 61, fax. numer 89 519 11 11, e-mail:
jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl;

2.  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego danymi kontaktowymi
     są:  Nadleśnictwo Jagiełek,  z siedzibą w miejscowości 11-015 Olsztynek, Park 1,
     
telefon numer 89 519 11 61, fax. numer 89 519 11 61, e-mail:
jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl;

3.  Dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:
     •  wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym  ewidencji
        przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania
        płatności, windykacji należności;
     •  prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu
     •  zatrudnienia;
     •  realizacji umów cywilnoprawnych .
     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: ustawa o lasach, kodeks  postępowania
     cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
     oraz art. 6  ust.1 pkt 3 RODO;

4.  Prawnie uzasadnione interesy  przetwarzania danych  osobowych przez Nadleśnictwo, to:
     marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej
     działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności
     statutowej;

5.  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na  podstawie
     przepisów prawa, w granicach prawa i w niezbędnym zakresie;

6.  Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;

7.  Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
     dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
     art. 5 ust. 1 lit. e RODO
8.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich
     sprostowania, usunięcia ( bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ze względu
     na szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania,
     a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

9.  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych  ma
     również prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej podjęte
     działania.
10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma  prawo
      wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest UODO w Warszawie.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym oraz  warunkiem
      zawarcia umowy;
12. Dane nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Administrator Danych  nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż  ten, na
      który została wyrażona zgoda.
14. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych
      osobowych w systemie informatycznym.