Asset Publisher Asset Publisher

Zarządzenie w sprawie korzystania z dróg leśnych

Szczegółowe informacje w zarządzeniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Jagiełek w sprawie korzystania z dróg leśnych.

Resources to get


Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe.

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.


Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia dróg leśnych do jazdy konnej. Projekt mapy z wyznaczonymi drogami leśnymi do jazdy konnej stanowi załącznik nr 1.

Na mapie zaznaczono kolorem czarnym drogi leśne w zarządzie Nadleśnictwa Jagiełek, które zostały wyznaczone do jazdy konnej i podlegają konsultacjom.

Na mapie kolorem pomarańczowym zaznaczono dojazd do wyznaczonych dróg leśnych drogami publicznymi. Nadleśnictwo Jagiełek nie odpowiada za jazdę konną tymi drogami (uzgodnień należy dokonać z właścicielem/zarządcą drogi).

Wszystkie uwagi proszę kierować w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Jagiełek, ul. Park 1, 11-015 Olsztynek, bądź mailowo: jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Przetarg "Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej zawiadomienie z wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informację z otwracia ofert.

 

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza IV przetarg nieograniczony na

"Budowę samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Szczegóły w załącznikach poniżej.


Ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż używanego samochodu Suzuki Grand Vitara. Szczegóły w załączniku.

 

Informacja z wyboru oferty w załączniku.


"Wykonanie projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Jagiełek" - dokumenty do pobrania

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej dokumenty, w oparciu o które należy sporządzić "Wykonanie projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Jagiełek" do pobrania dla oferentów.

 


Przetarg "Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty" - unieważnienie postępowania

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informację o unieważnieniu postępowania.

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informację z otwarcia ofert.

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg na

"Budowę samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Szczegóły w załącznikach poniżej.

 


Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty-unieważnienie postępowania

Nadleśnictwo Jagiełek umieszcza poniżej informacje o unieważnieniu postępowania.

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informacje z otwarcia ofert.

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej odpowiedź na zapytanie do przetargu oraz odpowiednie załączniki.

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg nieograniczony na

"Budowę samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Szczegóły w załącznikach poniżej.


Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki grodzenia w Leśnictwie Macierzanka.

Szczegóły w załączeniu.

 

Resources to get


Przetarg "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020"

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020". Termin składania ofert do 19.11.2018 r.

UWAGA

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020".

Szczegóły w załączonym piśmie. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że na tablicy ogłoszeń w biurze nadleśnictwa znajduje się ogłoszenie dotyczące świadczeń z ZFŚS.


Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że na tablicy ogłoszeń w biurze nadleśnictwa znajduje się ogłoszenie dotyczące świadczeń z ZFŚS.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bierzące utrzymanie dróg leśnych w 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

W załączeniu znajduje się informacja z otwarcia ofert na bierzące utrzymanie dróg leśnych w 2018 r.

Resources to get


Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadlesnictwa zostało wywieszone w dniu 10.09.2018 r. ogłoszenie dotyczące proponowanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Termin składania wniosków upływa 28.09.2018 r.


Przetarg na bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jagiełek

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg na bieżące utrzymanie dróg leśnych w 2018 roku. Termin składania ofert 13.09.2018 r.

Komunikat

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że w terminie 03.08.2018 r. - 14.08.2018 r. działy: sprzedaż drewna i marketing; dział zagospodarowania lasu; dział księgowości; kasa; dział administracji, będą pracowały w godz. 6:00 - 14:00.

Sekretariat nadleśnictwa będzie czynny w godz. 6:00 - 15:00.

 


Uwaga - ASF

ASF – Afrykański Pomór Świń (ang. african swine fiber) to zakaźna choroba wirusowa, świń dzików i świniodzików. Śmiertelność tych zwierząt po zakażeniu sięga nawet 100%.

ASF stanowi głównie zagrożenie dla trzody chlewnej gospodarstw oraz populacji dzików. Pierwsze przypadki ASF pojawiły się w Polsce w roku 2014.

Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na tę chorobę i nie mogą się nią zarazić!

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?

  1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
  2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
  3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii (dane teledresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są TUTAJ) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
  4. Należy pamiętać, że osoba, która:
    • miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
    • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Strona informacyjna o ASF Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

 

Najczęściej zadawane pytania o ASF wraz z odpowiedziami:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf---najczesciej-zadawane-pytania-faq

 

Strona informacyjna o ASF Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie:

https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/afrykanski-pomor-swin

 

Mapa obszarów Polski dotkniętych ASF:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Resources to get


Ogłoszenie

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
informuję Osoby, które udostępniły swoje dane osobowe dla Nadleśnictwa Jagiełek, o tym  że:

1.  Zarządzającym udostępnionymi informacjami - Administratorem Danych Osobowych jest
     Nadleśnictwo Jagiełek, 
z siedzibą w miejscowości 11-015 Olsztynek, Park 1,
     
telefon numer 89 519 11 61, fax. numer 89 519 11 11, e-mail:
jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl;

2.  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego danymi kontaktowymi
     są:  Nadleśnictwo Jagiełek,  z siedzibą w miejscowości 11-015 Olsztynek, Park 1,
     
telefon numer 89 519 11 61, fax. numer 89 519 11 61, e-mail:
jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl;

3.  Dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:
     •  wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym  ewidencji
        przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania
        płatności, windykacji należności;
     •  prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu
     •  zatrudnienia;
     •  realizacji umów cywilnoprawnych .
     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: ustawa o lasach, kodeks  postępowania
     cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
     oraz art. 6  ust.1 pkt 3 RODO;

4.  Prawnie uzasadnione interesy  przetwarzania danych  osobowych przez Nadleśnictwo, to:
     marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej
     działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności
     statutowej;

5.  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na  podstawie
     przepisów prawa, w granicach prawa i w niezbędnym zakresie;

6.  Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;

7.  Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
     dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
     art. 5 ust. 1 lit. e RODO
8.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich
     sprostowania, usunięcia ( bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ze względu
     na szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania,
     a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

9.  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych  ma
     również prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej podjęte
     działania.
10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma  prawo
      wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest UODO w Warszawie.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym oraz  warunkiem
      zawarcia umowy;
12. Dane nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Administrator Danych  nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż  ten, na
      który została wyrażona zgoda.
14. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych
      osobowych w systemie informatycznym.


Ogłoszenie

Zgodnie z RODO oraz ustawą z 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że Nadleśnictwo Jagiełek, z siedzibą w Olsztynku, ul. Park 1, prowadzi monitoring i jest jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych tą drogą. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celach: ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu administrowanego przez Nadleśnictwo, obejmującego powierzchnię około 20 tyś ha. Dane osobowe  mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku naruszenia prawa.  Nagranie wizerunku – jako danych osobowych jest dobrowolne i może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. RODO oraz Ustawa daje Państwu prawo dostępu do  swoich danych (wizerunku). Dane osobowe będą usuwane po upływie jednego miesiąca od daty pozyskania.