Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

RODO

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
informuję Osoby, które udostępniły swoje dane osobowe dla Nadleśnictwa Jagiełek, o tym  że:

1.  Zarządzającym udostępnionymi informacjami - Administratorem Danych Osobowych jest
     Nadleśnictwo Jagiełek, 
z siedzibą w miejscowości 11-015 Olsztynek, Park 1,
     
telefon numer 89 519 11 61, fax. numer 89 519 11 11, e-mail:
jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl;

2.  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego danymi kontaktowymi
     są:  Nadleśnictwo Jagiełek,  z siedzibą w miejscowości 11-015 Olsztynek, Park 1,
     
telefon numer 89 519 11 61, fax. numer 89 519 11 61, e-mail:
jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl;

3.  Dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:
     •  wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym  ewidencji
        przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania
        płatności, windykacji należności;
     •  prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu
     •  zatrudnienia;
     •  realizacji umów cywilnoprawnych .
     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: ustawa o lasach, kodeks  postępowania
     cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
     oraz art. 6  ust.1 pkt 3 RODO;

4.  Prawnie uzasadnione interesy  przetwarzania danych  osobowych przez Nadleśnictwo, to:
     marketing bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej
     działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności
     statutowej;

5.  Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na  podstawie
     przepisów prawa, w granicach prawa i w niezbędnym zakresie;

6.  Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;

7.  Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
     dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
     art. 5 ust. 1 lit. e RODO
8.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich
     sprostowania, usunięcia ( bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ze względu
     na szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania,
     a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

9.  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych  ma
     również prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej podjęte
     działania.
10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma  prawo
      wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest UODO w Warszawie.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym oraz  warunkiem
      zawarcia umowy;
12. Dane nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Administrator Danych  nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż  ten, na
      który została wyrażona zgoda.

14. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych
      osobowych w systemie informatycznym.